Szkoły Policealne "FAMA" w Inowrocław

 

 

 

asosniep3   Asystent osoby niepełnosprawnej - nauka bezpłatna

 Główną ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej
poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części
przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji. Działania asystenta osoby niepełnosprawnej
obejmują czynności związane z pojedynczą osobą niepełnosprawną w obszarze rehabilitacji, świadczeń, pracy,
wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego. Również pośrednio będąone dotyczyły czynności związanych
z kształtowaniem środowiska, w którym żyją ludzie niepełnosprawni.
Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej:
- wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
- pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu
- pomoc w docieraniu do szkół, miejsc pracy, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
- towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych – udział w imprezach kulturalnych,
  wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp.
- wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań.

Czas trwania

1 rok/2 semestry

Tryb nauczania

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela co dwa tygodnie),

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzyma:

  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Asystent osoby niepełnosprawnej

 MS.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Zawód ten stwarza szerokie możliwości pracy. Absolwenci naszej szkoły
znajdują zatrudnienie w:
♦ sanatoriach, klinikach i szpitalach
♦ ośrodkach i domach pomoc społecznej
♦ ośrodkach rehabilitacyjnych,
♦ hospicjach
♦ środowiskowych domach samopomocy
♦ klubach samopomocy
♦ ośrodkach wsparcia
♦ Polskim Czerwonym Krzyżu
♦ świetlicach terapeutycznych
♦ fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
♦ zakładach opiekuńczo-leczniczych
♦ placówkach opiekuńczo-wychowawczych
♦ placówkach paliatywnych i domach dla przewlekle chorych
♦ jednostkach samorządu terytorialnego.
Podczas rocznej nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą:
1. diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier
   (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych),
2. współuczestniczyć w opracowaniu i współtworzyć indywidualne programy
rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
3. planować, kontrolować i oceniać indywidualny program pomocy osobie
niepełnosprawnej,
4. weryfikować program w oparciu o nowe dane,
5. udzielać porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywaniaproblemów,
6. opiekować się osobą niepełnosprawną – pomagać w zaspokojeniu potrzeb biopsychospołecznych – doradzać w tym zakresie,
7. pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych,
8. motywować niepełnosprawnego do podjęcia rehabilitacji,
9. stosować w razie potrzeby zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad ciężko przewlekle chorym, nieprzytomnym i umierającym,
10. udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego,
11. wykorzystywać wiadomości z zakresu higieny żywienia w celu dostosowania odpowiedniego rodzaj diety do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
12. propagować zachowania zdrowotne w kontaktach z klientem w różnym wieku i stanie zdrowia,
13. przekazywać wiedzę o zdrowiu podczas kontaktów z klientem,
14. rozpoznawać i diagnozować symptomy prawidłowego funkcjonowania człowieka,
15. dostrzegać symptomy zaburzeń psychicznych i somatycznych w rozwoju i funkcjonowaniu człowieka,
16. udzielać porad rodzinie o sposobach pomocy jej niepełnosprawnemu członkowi w sytuacjach życia codziennego oraz w zakresie uczenia niepełnosprawnego jak największej samodzielności,
17. wskazywać odpowiednie placówki i instytucje, gdzie osoba niepełnosprawna mogłaby uzyskać pomoc,
18. wskazywać możliwości zaopatrzenia niepełnosprawnego w sprzęt ortopedyczny oraz przedstawiać ofertę sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającegoproces kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
19. współpracować z pracownikami zajmującymi się rehabilitacją celem wspólnego rozwiązywania problemów,
20. współpracować z wszystkimi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami prywatnymi, a także indywidualnymi osobami, które mogą przyjść z pomocą w zaspokojeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej,
21. dbać o bezpieczeństwo podopiecznego,
22. dbać o zaspokojenie spraw socjalnych podopiecznego,
23. działać zgodnie z moralnymi i etycznymi standardami pracy z osobą niepełnosprawną i jej rodziną,
24. prowadzić korespondencję podopiecznego z urzędami i sądem, stosować w określonych przypadkach wykładnię prawa,
25. łagodzić sytuacje konfliktowe powstałe w trakcie załatwiania spraw,
26. radzić sobie z problemem, gdy dochodzi do łamania prawa, zwracać się do właściwych instytucji o pomoc,
27. współuczestniczyć w organizowaniu czasu wolnego osobie niepełnosprawnej,
28. wskazywać osobie niepełnosprawnej instytucje kulturalne (kina, teatry, domy kultury, biblioteki) jako różnorodną ofertę spędzenia czasu wolnego,
29. współpracować z mediami ułatwiającymi poszukiwania sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych,
30. wskazywać możliwości uprawiania sportu dla osób niepełnosprawnych,
31. wspomagać osoby niepełnosprawne w uczestniczeniu w imprezach kulturalnych, turystycznych oraz wykorzystywać posiadane zdolności twórcze.