Szkoły Policealne "FAMA" w Inowrocław

 opsrod   Opiekunka środowiskowa - nauka bezpłatna

 

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych. Opiekunka środowiskowapomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Czas trwania

1 rok/2 semestry

Tryb nauczania

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela co dwa tygodnie),

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzyma:

  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekunka środowiskowa

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych

 

Zawód ten stwarza szerokie możliwości pracy. Absolwenci naszej szkoły znajdują zatrudnienie w:
♦ ośrodkach i domach pomocy społecznej
♦ środowiskowych domach samopomocy
♦ klubach samopomocy
♦ ośrodkach wsparcia
♦ Polskim Czerwonym Krzyżu
♦ świetlicach terapeutycznych
♦ fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
♦ prywatnych praktykach pracy socjalnej
♦ zakładach opiekuńczo-leczniczych
♦ placówkach opiekuńczo-wychowawczych
♦ placówkach poradnictwa rodzinnego
♦ szpitalach specjalistycznych
♦ placówkach paliatywnych i domach dla przewlekle chorych
♦ jednostkach samorządu terytorialnego.

Wielu absolwentów znalazło pracę w krajach Unii Europejskiej na stanowiskach równoważnych do wyżej wymienionych.
W związku z tym na życzenie słuchaczy prowadzimy dodatkową naukę języków obcych.
Osoby posiadające tytuł zawodowy opiekunka środowiskowa mogą też wykonywać zawód na zasadzie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Podczas rocznej nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą:
• pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie),
• pielęgnować oraz dbać o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzić najprostsze ćwiczenia rehabilitacyjne, uzgodnione z lekarzem)
• udzielać pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
• mobilizować podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijać jego zainteresowania,
• aktywizować podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej,
• doradzać w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
• kontaktować się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego,
• inicjować pozytywne relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.