Szkoły Policealne "FAMA" w Inowrocław

 

 

techadm3

Technik administracjinauka bezpłatna

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej, a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników.Zadaniem Technika administracji jest wykonywanie oraz koordynowanie czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem biura.

Czas trwania

2 lata/4 semestry

Tryb nauczania

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela co dwa tygodnie),

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzyma:

 

  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik administracji

               A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

 


Absolwenci naszej szkoły znajdują zatrudnienie w:

♦ w administracji rządowej i administracjach specjalnych,
♦ w jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich,
♦ w urzędach powiatowych, miejskich, gminnych,
♦ w jednostkach organizacyjnych gminy,
♦ w samorządach zawodowych, gospodarczych,
♦ w przedsiębiorstwach,
♦ w organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie
wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Podczas nauki odbędziesz ciekawe praktyki w jednostkach administracji publicznej,
przedsiębiorstwie, biurze dowolnej instytucji.

Podczas dwuletniej nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności które pozwolą :
1. interpretować i stosować przepisy prawa, korzystać ze swoich praw,
2. kierować się zasadami praworządności,
3. załatwiać indywidualne sprawy administracyjne,
4. przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów,
5. przygotowywać projekty aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu,
6. gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne w procesach decyzyjnych,
7. interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne,
8. opisać istotę funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
9. interpretować procesy gospodarcze w kategoriach systemowych,
10. określać zasady organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych,
11. posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,
12. posługiwać się dokumentacją księgową,
13. wykorzystywać ewidencję finansowo-księgową w odniesieniu do jednostek i zakładów budżetowych oraz przedsiębiorstw,
14. organizować pracę własną i w zespołach, samodzielnie podejmować decyzje,
15. kompetentnie przyjmować i załatwiać interesantów,
16. stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach;
     prawidłowo przyjmować, segregować i klasyfikować
17. dokumenty,
18. prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami,
19. prowadzić korespondencję, redagować teksty i ich syntezy (sprawozdania, protokoły, notatki służbowe itp.),
20. przygotowywać narady, zebrania, konferencje, sesje itp.,
21. wykorzystywać i obsługiwać nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej,
22. praktycznie stosować normy obyczajowe i etyczne,
23. stosować elementy psychologii społecznej i socjologii,
24. publicznie prezentować i bronić stanowiska urzędu, firmy,
25. posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym,
26. samodzielnie uaktualniać nabytą wiedzę i podnosić kwalifikacje,
27. sporządzać harmonogramy prac, szacować ich czasochłonność oraz analizować koszty,
28. komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,
29. działać twórczo.