Szkoły Policealne "FAMA" w Inowrocław

 

 

techadm3

Asystenka stomatologicznanauka bezpłatna

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Zadania zawodowe asystentki w Polsce dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych, obsługiwania, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami. Ponadto asystentka porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym oraz segreguje odpady. Przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po zabiegowe w formie ustnej i pisemnej. Obserwuje parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu. Współpracuje z lekarzem dentystą w czasie udzielania pierwszej pomocy. Sporządza dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty, stosując przepisy prawa. W swojej pracy posługuje się programem do obsługi gabinetu dentystycznego. Sporządza terminarz przyjęć pacjentów i rejestruje zabiegi stomatologiczne. Współpracuje ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i pracownią techników dentystycznych.

Czas nauczania

1 rok/2 semestry

Tryb nauczania

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela co tydzień),

 

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzyma:

 

  • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Asystenka stomatologiczna

          MS.14 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Absolwenci szkoły znajdują zatrudnienie w:

  • kliniki stomatologiczne
  • poradnie stomatologiczne
  • pogotowie stomatologiczne

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1)      przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;

2)      asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;

3)      przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;

4)      wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.