Szkoły Policealne "FAMA" w Inowrocław

 

 

techadm3

Opiekun medycznynauka bezpłatna

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Czas nauczania:

1 rok/2 semestry

Tryb nauczania:

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota, niedziela co 2 tygodnie),

Po ukończeniu szkoły słuchacz otrzyma:

 

 • Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny

            MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Absolwenci szkoły znajdują zatrudnienie w:
 • domach pomocy społecznej
 • szpitalach
 • niepublicznych zakładach opieki
 • własna działalność gospodarcza (indywidualna opieka w domu pacjenta)
 • stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niesamodzielnych
 • środowiskowe domy pomocy
 • fundacje

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 •  rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 •  pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 •  asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 •  konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.