Bydgoszcz Kierunki
PDF Drukuj Email

Policealne Studium Zawodowe "Fama" w Bydgoszczy
Szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej

ul. Toruńska 50
85-023 Bydgoszcz

tel. 52 348 45 39

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

W trybie zaocznym nauka jest bezpłatna na wszystkich kierunkach!

Zgłoś się do nas - również bez matury!

 

Kierunki kształcenia:

 

techkosm3

  Technik usług kosmetycznych - nauka bezpłatna


Informacje

Szkoła zapewnia wszystkie kosmetyki potrzebne na zajęciach,
Mamy własną, profesjonalnie wyposażoną pracownię
 • Nauka trwa 2 lata,
 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym (sobota, niedziela),
 • Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • absolwenci uzyskują tytuł zawodowy - TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Więcej...

Technik usług kosmetycznych
Wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz
zabiegi fizykoterapeutyczne, udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.
Tytuł zawodowy technika usług kosmetycznych upoważnia też do wykonywania zawodów:
manikiurzystka, pedikiurzystka oraz wizażystka.
Zawody te stwarzają szerokie możliwości pracy. Absolwenci szkoły znajdują zatrudnienie
w:
♦ gabinetach kosmetycznych
♦ gabinetach odnowy biologicznej
♦ firmach kosmetycznych
♦ hurtowniach i sklepach kosmetycznych
♦ studiach paznokci i wizażu.
Osoby posiadające tytuł zawodowy technik usług kosmetycznych mogą też wykonywać
zawód na zasadzie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zawód technika usług kosmetycznych stwarza ogromne możliwości współpracy
z wieloma różnorodnymi firmami, wśród których wymienić można agencje modelek
i fotograficzne oraz agencje reklamowe.
Podczas nauki zapewniamy możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach kosmetycznych
oraz możliwość zdobycia certyfikatu renomowanych firm. Nasze słuchaczki
posiadają także możliwość zakupu kosmetyków po niskich cenach ustalonych specjalnie
dla nich.
techadm3

  Technik administracji - nauka bezpłatna


Informacje

 • Nauka trwa 2 lata,
 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym (sobota, niedziela),
 • Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • absolwenci uzyskują tytuł zawodowy - TECHNIK ADMINISTRACJI

Więcej...

Technik administracji
Technik administracji jest osobą odpowiedzialną w firmie/ instytucji za interpretację i stosowanie przepisów prawnych
z różnych dziedzin prawa, przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji i innych
dokumentów oraz aktów, posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej,
finansowo-księgowej i dokumentacją księgową. Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania,
notatki służbowe, sporządza protokołyumowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe
przyjmowanie, segregowanie i klasyfikowanie informacji.
Zawód ten stwarza szerokie możliwości pracy. Absolwenci naszej szkoły znajdują zatrudnienie w:
♦ w administracji rządowej i administracjach specjalnych,
♦ w jednostkach samorządu terytorialnego - w urzędach marszałkowskich,
♦ w urzędach powiatowych, miejskich, gminnych,
♦ w jednostkach organizacyjnych gminy,
♦ w samorządach zawodowych, gospodarczych,
♦ w przedsiębiorstwach,
♦ w organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie
wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Podczas nauki odbędziesz ciekawe praktyki w jednostkach administracji publicznej,
przedsiębiorstwie, biurze dowolnej instytucji.
Podczas dwuletniej nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności które pozwolą :
1. interpretować i stosować przepisy prawa, korzystać ze swoich praw,
2. kierować się zasadami praworządności,
3. załatwiać indywidualne sprawy administracyjne,
4. przygotowywać projekty umów cywilnoprawnych i innych dokumentów,
5. przygotowywać projekty aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu,
6. gromadzić i wykorzystywać informacje niezbędne w procesach decyzyjnych,
7. interpretować podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne,
8. opisać istotę funkcjonowania administracji publicznej: rządowej i samorządowej,
9. interpretować procesy gospodarcze w kategoriach systemowych,
10. określać zasady organizacji i zarządzania podmiotów gospodarczych,
11. posługiwać się metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,
12. posługiwać się dokumentacją księgową,
13. wykorzystywać ewidencję finansowo-księgową w odniesieniu do jednostek i zakładów budżetowych oraz przedsiębiorstw,
14. organizować pracę własną i w zespołach, samodzielnie podejmować decyzje,
15. kompetentnie przyjmować i załatwiać interesantów,
16. stosować zasady obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i przedsiębiorstwach;
     prawidłowo przyjmować, segregować i klasyfikować
17. dokumenty,
18. prawidłowo przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami,
19. prowadzić korespondencję, redagować teksty i ich syntezy (sprawozdania, protokoły, notatki służbowe itp.),
20. przygotowywać narady, zebrania, konferencje, sesje itp.,
21. wykorzystywać i obsługiwać nowoczesne urządzenia techniki i łączności biurowej,
22. praktycznie stosować normy obyczajowe i etyczne,
23. stosować elementy psychologii społecznej i socjologii,
24. publicznie prezentować i bronić stanowiska urzędu, firmy,
25. posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym,
26. samodzielnie uaktualniać nabytą wiedzę i podnosić kwalifikacje,
27. sporządzać harmonogramy prac, szacować ich czasochłonność oraz analizować koszty,
28. komunikować się, wyszukiwać i przetwarzać informacje,
29. działać twórczo.

opsrod   Opiekunka środowiskowa - nauka bezpłatna

Informacje

 • Nauka trwa 1 rok,
 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym (sobota, niedziela),
 • Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • absolwenci uzyskują tytuł zawodowy - OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

Więcej...

Opiekunka środowiskowa:
- udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym,
  które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia,
- pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych, takich jak: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie,
- pielęgnuje oraz dba o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych
- udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego
- mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwija jego zainteresowania.


Zawód ten stwarza szerokie możliwości pracy. Absolwenci naszej szkoły znajdują zatrudnienie w:
♦ ośrodkach i domach pomocy społecznej
♦ środowiskowych domach samopomocy
♦ klubach samopomocy
♦ ośrodkach wsparcia
♦ Polskim Czerwonym Krzyżu
♦ świetlicach terapeutycznych
♦ fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
♦ prywatnych praktykach pracy socjalnej
♦ zakładach opiekuńczo-leczniczych
♦ placówkach opiekuńczo-wychowawczych
♦ placówkach poradnictwa rodzinnego
♦ szpitalach specjalistycznych
♦ placówkach paliatywnych i domach dla przewlekle chorych
♦ jednostkach samorządu terytorialnego.

Wielu absolwentów znalazło pracę w krajach Unii Europejskiej na stanowiskach równoważnych do wyżej wymienionych.
W związku z tym na życzenie słuchaczy prowadzimy dodatkową naukę języków obcych.
Osoby posiadające tytuł zawodowy opiekunka środowiskowa mogą też wykonywać zawód na zasadzie prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Podczas rocznej nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą:
• pomagać podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie),
• pielęgnować oraz dbać o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych (mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzić najprostsze ćwiczenia rehabilitacyjne, uzgodnione z lekarzem)
• udzielać pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
• mobilizować podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijać jego zainteresowania,
• aktywizować podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej,
• doradzać w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
• kontaktować się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego,
• inicjować pozytywne relacje międzyludzkie w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.

asosniep3   Asystent osoby niepełnosprawnej - nauka bezpłatna

Informacje

 • Nauka trwa 1 rok,
 • Zajęcia odbywają się w systemie dziennym i zaocznym (sobota, niedziela),
 • Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  absolwenci uzyskują tytuł zawodowy - ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Więcej...

Asystent osoby niepełnosprawnej
Główną ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej
poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części
przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji. Działania asystenta osoby niepełnosprawnej
obejmują czynności związane z pojedynczą osobą niepełnosprawną w obszarze rehabilitacji, świadczeń, pracy,
wypoczynku, życia osobistego i rodzinnego. Również pośrednio będąone dotyczyły czynności związanych
z kształtowaniem środowiska, w którym żyją ludzie niepełnosprawni.
Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej:
- wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych
- pomoc w poruszaniu się po mieście i w korzystaniu ze środków transportu
- pomoc w docieraniu do szkół, miejsc pracy, na szkolenia oraz do placówek zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych
- towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych – udział w imprezach kulturalnych,
  wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp.
- wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań.
Zawód ten stwarza szerokie możliwości pracy. Absolwenci naszej szkoły
znajdują zatrudnienie w:
♦ sanatoriach, klinikach i szpitalach
♦ ośrodkach i domach pomoc społecznej
♦ ośrodkach rehabilitacyjnych,
♦ hospicjach
♦ środowiskowych domach samopomocy
♦ klubach samopomocy
♦ ośrodkach wsparcia
♦ Polskim Czerwonym Krzyżu
♦ świetlicach terapeutycznych
♦ fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych
♦ zakładach opiekuńczo-leczniczych
♦ placówkach opiekuńczo-wychowawczych
♦ placówkach paliatywnych i domach dla przewlekle chorych
♦ jednostkach samorządu terytorialnego.
Podczas rocznej nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą:
1. diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier
   (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych),
2. współuczestniczyć w opracowaniu i współtworzyć indywidualne programy
rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
3. planować, kontrolować i oceniać indywidualny program pomocy osobie
niepełnosprawnej,
4. weryfikować program w oparciu o nowe dane,
5. udzielać porad i pomocy dotyczących zaspokojenia potrzeb i rozwiązywaniaproblemów,
6. opiekować się osobą niepełnosprawną – pomagać w zaspokojeniu potrzeb biopsychospołecznych – doradzać w tym zakresie,
7. pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych,
8. motywować niepełnosprawnego do podjęcia rehabilitacji,
9. stosować w razie potrzeby zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad ciężko przewlekle chorym, nieprzytomnym i umierającym,
10. udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego,
11. wykorzystywać wiadomości z zakresu higieny żywienia w celu dostosowania odpowiedniego rodzaj diety do potrzeb osoby niepełnosprawnej,
12. propagować zachowania zdrowotne w kontaktach z klientem w różnym wieku i stanie zdrowia,
13. przekazywać wiedzę o zdrowiu podczas kontaktów z klientem,
14. rozpoznawać i diagnozować symptomy prawidłowego funkcjonowania człowieka,
15. dostrzegać symptomy zaburzeń psychicznych i somatycznych w rozwoju i funkcjonowaniu człowieka,
16. udzielać porad rodzinie o sposobach pomocy jej niepełnosprawnemu członkowi w sytuacjach życia codziennego oraz w zakresie uczenia niepełnosprawnego jak największej samodzielności,
17. wskazywać odpowiednie placówki i instytucje, gdzie osoba niepełnosprawna mogłaby uzyskać pomoc,
18. wskazywać możliwości zaopatrzenia niepełnosprawnego w sprzęt ortopedyczny oraz przedstawiać ofertę sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającegoproces kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
19. współpracować z pracownikami zajmującymi się rehabilitacją celem wspólnego rozwiązywania problemów,
20. współpracować z wszystkimi instytucjami, organizacjami, przedsiębiorstwami prywatnymi, a także indywidualnymi osobami, które mogą przyjść z pomocą w zaspokojeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej,
21. dbać o bezpieczeństwo podopiecznego,
22. dbać o zaspokojenie spraw socjalnych podopiecznego,
23. działać zgodnie z moralnymi i etycznymi standardami pracy z osobą niepełnosprawną i jej rodziną,
24. prowadzić korespondencję podopiecznego z urzędami i sądem, stosować w określonych przypadkach wykładnię prawa,
25. łagodzić sytuacje konfliktowe powstałe w trakcie załatwiania spraw,
26. radzić sobie z problemem, gdy dochodzi do łamania prawa, zwracać się do właściwych instytucji o pomoc,
27. współuczestniczyć w organizowaniu czasu wolnego osobie niepełnosprawnej,
28. wskazywać osobie niepełnosprawnej instytucje kulturalne (kina, teatry, domy kultury, biblioteki) jako różnorodną ofertę spędzenia czasu wolnego,
29. współpracować z mediami ułatwiającymi poszukiwania sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych,
30. wskazywać możliwości uprawiania sportu dla osób niepełnosprawnych,
31. wspomagać osoby niepełnosprawne w uczestniczeniu w imprezach kulturalnych, turystycznych oraz wykorzystywać posiadane zdolności twórcze.

 


 

Studium Policealne "FAMA"
Szkoła bez uprawnień szkoły publicznej


Kierunki kształcenia:

Czesne (dzienny / zaoczny):
 • studium psychologii
300 / 250
 • studium arteterapii
200 / 150
 • wizaż i stylizacja paznokci
300 / 250
 • biomasaż
200 / 180

Przy wpłatach jednorazowych 20% ulgi, przy półrocznych 10% ulgi.
Nauka na wszystkich kierunkach trwa 1 rok.
Zajęcia odbywają się w trybie dziennym oraz w trybie zaocznym (sobota, niedziela).
Po ukończeniu szkoły absolwenci uzyskują dyplom i świadectwo ukończenia szkoły.


Nowość! Proponujemy także kursy:

ARTETERAPIA I OPIEKUNKA DZIECIĘCA

więcej informacji na ten temat w zakłade "ogłoszenia".

 

Nowość! Proponujemy także kursy:

ARTETERAPIA I OPIEKUNKA DZIECIĘCA

więcej informacji na ten temat w zakłade "ogłoszenia".